Geviel Építőipari Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 70.

Zászlós György Ferenc

+36 30 3995394


IMPRESSZUM - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az oldal üzemeltetője:
Geviel Építőipari Szolgáltató Kft. adatkezelő
Adószám: 13601852-2-06
Aktuális cégjegyzékszám: 06 09 010240
Település: Hódmezővásárhely
Székhely cím: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 70.
Web cím: www.geviel.hu; www.vasarhelyi-foldmunka.hu
Web IP cím:185.33.54.2
Mail-szerver IP: 185.33.54.2
E-mail: geviel@vasarhelyi-foldmunka.hu

A weboldal célja a Geviel Kft. a bemutatása. Ezen oldalon nem kezeljük a látogatók személyes adatait, nem tárolunk cookie-kat, de az oldalon keresztül van lehetőség e-mail ajánlatkérésekre, ahol a nem cég nevében kért ajánlatoknál meg lehet adni személyes adatokat. Az ajánlatkérés során sem használunk cookie-kat, a megadott adatok e-mailben kerülnek a Geviel Kft. munkatársaihoz, akik annak megkapásától számítva, az ügylet lefolytatásáig, kifejezetten csak annak érdekében tárolnak adatokat, az adatok tárolását az ügylet végeztével törölik a rendszerből. A továbbiakban a Geviel Kft. nem tárolja az e-mailben kapott adatokat, nem használja fel más célokra!

A kezelt személyes adatok köre:
Név (kötelező)
E-mail cím (kötelező)
Telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A Geviel Kft. rendszereiben az adatokat csak azok céljaira, és az adott cél megvalósításának időtartamára használja.

Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik az oldalak működéséhez elengedhetetlenek. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás: Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni, további harmadik fél részére azt nem adja át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelő tájékoztatáson alapuló e-mail formnak, az adatkezelő részére történő küldése alapján történik. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Hatályos jogszabályok: Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény Az 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés Az érintett e-mailben való hozzájárulása, a küldéssel való kifejezett kérése

Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek: A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve A célhoz kötöttség elve Adatbiztonság elve Az adattakarékosság elve A pontosság elve A korlátozott tárolhatóság elve Az integritás és bizalmas jelleg elve Az elszámoltathatóság elve Az átláthatóság elve Átlátható tájékoztatás Az előzetes tájékoztatás elve A szükségesség-arányosság elve A fokozatosság elvének érvényesülése Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

Az érintett jogai, a személyes adatkezelési gyakorlatunk:
A tájékoztatáshoz való jog Hozzáféréshez való jog Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog Törléshez való jog Az adatkezelés korlátozásához való jog Adathordozhatósághoz való jog Tiltakozáshoz való jog Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti.

A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.

A Geviel Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Geviel Kft. munkatársaihoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Helyesbítéshez való jog
az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre; - a személyes adatot jogellenesen kezeltük; - alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell. A törléssel az aktuális adatbázisból törljük a felhasználók személyes adatait, de a mentésekből csak azok kiforgási sebességével (180nap) törlődnek véglegesen; amennyiben a mentésekből is azonnal szeretné az adataidat töröltetni, az nekünk túlzott erőforrás venne igénybe, amit ingyenesen a GDPR szerint nem vagyunk kötelesek, és nem is tudunk megtenni. Igény esetén jelzett kérésre külön ajánlatot adunk.

Adatok zárolásához való jog
zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Korlátozáshoz való jog
ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog
az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Tiltakozáshoz való jog ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Értelmező rendelkezések:
Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság:
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el, és ilyen eljárást követelünk meg munkavállalóinktól. A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértjük, az érintett sérelemdíjat követelhet. A Geviel Kft. az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Egyéb rendelkezések:
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Tárhely szolgáltató, fő adatfeldolgozó:
DotRoll Kft.
Adószám: 13962982-2-42
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 882068
Teljes név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DotRoll Kft.
Település: Budapest
Székhely cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Fő tevékenység: 6311.
Web cím: www.dotroll.com
geviel.hu web-szerver IP: 185.33.54.2
ns1.webspacecontrol.com.: 185.33.52.2
ns2.webspacecontrol.com.: 178.33.214.138
* A webes, e-mail adatok tárolását végzi.
Proconer Informatika Kft., adatfeldolgozó_2*:
Adószám: 22908229-2-06
Aktuális cégjegyzékszám: 06 09 015856
Teljes név: PROCONER Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PROCONER Informatika Kft.
Település: Hódmezővásárhely
Székhely cím: 6800 Hódmezővásárhely, Nyár utca 37.
Fő tevékenység: 4799.
Web cím: www.proconer.hu
Web IP cím: 185.33.52.2
Mail-szerver IP: 84.1.119.110
E-mail: info@proconer.hu
* Viszonteladóként a hozzáféréseket biztosítja.

Jogérvényesítés: A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖNÉLETRAJZOK VONATKOZÁSÁBAN

A Geviel Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Önönéletrajzát, amelyet Ön a hivatalos e-mail címeinkre küldött.

Az adatkezelő az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Geviel Kft., mint adatkezelő jogosult.

Az adatkezelés köre az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a Geviel Kft. vezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja a Geviel Kft. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus úton történő megküldésével ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelés időtartama az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli. Az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig, de amennyiben az Ön önéletrajzából az derül ki, hogy egy későbbi időpontban még foglalkoztatni tudnánk, akkor egyéb irányú jelzés nélkül – a belső adatkezelési szabályzatunk szerint - maximálisan 3 évig tárolhatjuk a személyes adatait.

Az adatok törlése az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén, lehetőség szerint 3 munkanapon belül töröljük. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton hivatalos e-mail címeinken keresztül kérheti.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Geviel Kft-től arra vonatkozóan, hogy a Geviel Kft. kezeli az Ön személyes adatait. Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Adatbiztonság
A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Geviel Kft. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist kétlépcsős jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

Panasz nyújthat be, jogérvényesítés
Elsődlegesen a Geviel Kft. részére a fenti címeken, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.